10-10-2016

Verkaveling “Rodenbach” te Diepenbeek

In opdracht van de vereniging van eigenaars ontwikkelde Geotec ism Geosted het gebied gelegen tussen Rodenbachlaan, Schoolstraat, Sint-Servatiusstraat en Rubenslaan.

De verkaveling heeft betrekking op een gebied van 5 ha 46 a 67 ca en er worden 78 woongelegenheden voorzien.

De bestaande bosrand wordt geïntegreerd als rand van een centraal gesitueerd groengebied.

Centraal groengebied vormt de groene dooradering binnen het plangebied en vormt de zone waarbinnen de hemelwaterbuffering wordt gerealiseerd in de vorm van open gracht en waddies.

De resterende oppervlakte wordt als parkgebied en speelplek aangelegd met maximaal behoud van de bestaande hoogstambomen.

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via de Steenakkerstraat, de oksel tussen de Rodenbachlaan en Van Eycklaan en de Rubenslaan.

De verbinding Rubenslaan- Steenakkerstraat, parallel aan de St-Servatiusstraat, wordt ter hoogte van het parkgebied visueel afgebogen en geknipt. Door qsverschuiving en de aanleg als verblijfsplein in een andere materialisatie wordt het verblijfskarakter versterkt en wordt het gemotoriseerd autoverkeer gestremd.

Enkel in de tangentstraten, aan de Steenakkerstraat en de Van Eycklaan wordt bezoekersparkeren geïntegreerd in het openbaar domein. De insteek aan de zijde van de Schoolstaat ter hoogte van de Steenakkerstraat wordt tevens als een erf met een sterke verblijfsfunctie ingericht.

Het inrichtingsvoorstel en het verkavelingsplan sluiten logisch aan op de bestaande ruimtelijke structuur van de directe omgeving en houden maximaal rekening met de eigendomsstructuur.

Thv de St-Servatiusstraat en de Van Eycklaan wordt een voet- en fietsverbinding aangesloten op 2 woonerven waardoor een informele fiets- en voetgangersverbinding ontstaat doorheen het plangebied.

Bijzondere aandacht werd besteed aan kwalitatieve ruimtelijke en architecturale samenhang door:

Parallel aan de St-Servatiusstraat gekozen voor een beeldwaarde gevormd door de woningen; de voortuinen vormen een overgang tussen het openbaar domein en de voorgevel. aan de noordoostzijde werd de ruimtelijke samenhang verkregen door een sterke groenstructuur; oa. Door parkgebied, de aanplanting in de straten, de verplichting van hagen op de perceelsgrens en de aanplant van 1 streekeigen hoogstam per kavel